Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Marta Płużyńską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Płużyńska Fotografia w Łodzi, NIP 7262358657 (dalej zwana Administratorem). Dane kontaktowe są następujące:

foto@martapluzynska.com, 577506476.

 

2. Cele dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:

 • W celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • W celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.)
 • W celu reklamowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i podobnych oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora jako elementy promujące działalność fotograficzną , a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.martapluzynska.com, w postaci publikacji elektronicznych i drukowanych, na ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

 • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, mms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m. in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • W celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • W przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.), a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

   

 3.Odbiorcami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w celu dalszych działań związanych z usługą fotograficzną są:

 • WebWave Maciej Czajkowski ul Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa, NIP: 522279188, który zajmuje się usługami hostingowymi witryny internetowej Administratora.
 • Najlepszefot.pl Piotr Leszczyński Zaczernie 190 36-062, Zaczernie NIP. 8132260802, który zajmuje się wydrukami, odbitkami , albumami oraz plakatami Administratora.
 • Dane mogą być przekazywane / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową działalności Administratora

 

 

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield). 

 

 

5. Okres przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:

 • Dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio: przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń.
 • Dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
 • Podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę lub jeśli Administrator tak zdecyduje.
 • Przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
 • Dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą fotograficzną.

 

6. W związku z procesem przetwarzania danych osobowych przysługuje Tobie prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymywania kopii oraz sprostowania danych w momencie wystąpienia nieścisłości. Prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzanych danych. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Prawo do przenoszenia danych. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

        

7. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.

8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

9 . Pliki cookies strona internetowa https://www.martapluzynska.com/  automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy prowadzonej przez administratora w celu optymalizacji działania strony.Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:„Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.„Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.„Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.„Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika. W każdej chwili masz możliwość rezygnacji z korzystania z plików cookies. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcję podaną pzez odpowiednią przeglądarke.

Polityka prywatności

© 2023  Marta Płużyńska - fotografia kobieca Łódź - fotografia noworodkowa Łódź-  fotografia rodzinna   Łódź